>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1402 - دوره: - شماره:57


  tick  ارائه الگویی برای اندازه‌گیری شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی - صفحه:69-88

  tick  ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل موثر شرکت‌ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل‌های کمی - صفحه:111-140

  tick  ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام - صفحه:47-68

  tick  برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی - صفحه:223-240

  tick  بررسی تاثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان - صفحه:207-222

  tick  بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در دوره‌های بحران‌های مالی شرکتی و فراشرکتی - صفحه:161-178

  tick  بررسی چسبندگی هزینه‌های بیمارستانی - صفحه:29-46

  tick  تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه - صفحه:5-28

  tick  رویکردی نوین به پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی (مقایسه مدل‌های سنتی و شبیه‌سازی و مدرن) - صفحه:141-160

  tick  ویژگی‌های تاریک شخصیت حسابرسان و تاثیر آنها بر ارزیابی ریسک تقلب - صفحه:179-206

  tick  پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی - صفحه:89-110
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved