>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:22


  tick  ارزیابی کارایی روش Mpsiac در مقایسه با روش‌های هیدرولوژیکی و هیدروگرافی برای محاسبه حجم آورد رسوبی سد مسجدسلیمان - صفحه:51-61

  tick  بررسی خصوصیات زمین شناسی، کانی شناسی، زمین شیمیایی و مطالعه میانبارهای سیال کانسار سرب و روی دیزلو، اصفهان - صفحه:1-21

  tick  بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارست‌زایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز - صفحه:89-99

  tick  بررسی کیفیت مخزن بنگستان با استفاده از رخساره های الکتریکی و واحدهای جریانی در میدان منصوری, جنوب غرب ایران - صفحه:22-34

  tick  تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته - صفحه:44-50

  tick  تخمین سرعت موج برشی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب غربی ایران با استفاده از چاه‌نمودارهای مختلف و یک روش جدید ترکیبی هوشمند - صفحه:35-43

  tick  رخداد معدنی عربشاه: کانه‌زایی اپی‌ترمال طلا - آرسنیک آنتیموان تیپ کارلین در پهنه فلززایی تکاب - انگوران - تخت ‌سلیمان، آذربایجان غربی - صفحه:62-77

  tick  پهنه بندی لرزه ای شرق استان یزد بر اساس زلزله ها و گسل های کواترنری با استفاده از مدلسازی فرکتالی - صفحه:78-88
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved