>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کیفیت مخزن بنگستان با استفاده از رخساره های الکتریکی و واحدهای جریانی در میدان منصوری, جنوب غرب ایران  
   
نویسنده سلیمانی بهمن ,مرادی مهرداد ,غبیشاوی علی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:22 -34
چکیده    به منظور درک خصوصیات مخزن بنگستان میدان منصوری، از روش های تعیین رخساره الکتریکی و واحد های جریان سیال استفاده گردید. کلیه لاگ های مخزنی 82 چاه موجود این میدان در نرم افزار ژئولاگ بارگذاری شد و با استفاده از شبکه عصبی در ابتدا 9 خوشه و سپس با کمک نمودار اشباع آب فشار موئینه و مشاهت ویژگی های خوشه ها تعداد آنها به 4 خوشه تقلیل پیدا کرد. نتایج نشان داد که بهترین کیفیت مخزنی رخساره الکتریکی یک، و پایین ترین کیفیت مخزنی را رخساره الکتریکی 4 داراست. واحدهای جریانی سیال با استفاده از نمودار اصلاح شده لورنز، در یکی از چاه های میدان (بواسطه محدودیت های داده) انجام و 4 واحد جریانی شناسایی گردید. واحد جریانی یک بیشترین، و واحد 4 پایین ترین سرعت جریان سیال داراست. میزان ناهمگنی مخزن براساس روش لورنز برابر 0/58 محاسبه شد که گویای ناهمگنی مخزن کربناته در این چاه بنگستانی است. این نتایج در شناسایی ویژگی ها، رفتار و مدیریت مخازن هیدروکربنی می تواند مهم باشد.
کلیدواژه میدان نفتی منصوری، مخزن بنگستان، رخساره الکتریکی، واحد جریانی، ثابت لورنز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران
پست الکترونیکی alighobaishavi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved