>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1401 - دوره:12 - شماره:3


  tick  ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی و محیط رسوبگذاری دیرینۀ سازند لافان در میدان نفتی بینک - صفحه:557-572

  tick  بررسی بی‌هنجاری‌های ژئوشیمیایی مرتبط با میادین نفتی با استفاده از تطبیق داده‌های مغناطیس‌سنجی و تصاویر ماهواره‌ای، مطالعه موردی: دشت مغان - صفحه:468-488

  tick  بررسی تیپ و ژنز کانه‌زایی فلزات پایه در کانسار زاجکان (طارم سفلی، استان قزوین) با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و میان‌بارهای سیال - صفحه:365-392

  tick  توزیع اندازه بلوری گارنت و زمین شیمی گارنت آمفیبولیت هال هال، شمال چالدران - گوشه شمالغربی ایران - صفحه:537-556

  tick  زمین شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی منگنز در شوراب کبیر، (شمال شرق شهرکرد) زون سنندج سیرجان - صفحه:489-501

  tick  زیست ‌چینه نگاری نهشته های ائوسن شرق بلوک لوت در برش چینه‌شناسی آلنج بر اساس نانوفسیلهای آهکی - صفحه:393-406

  tick  شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها - صفحه:407-423

  tick  شناسایی نواحی امیدبخش معدنی جدید و پنهان با استفاده از داده های مغناطیس سنجی هوابرد در کمربند فلززایی ملایر اصفهان، ایران - صفحه:502-519

  tick  کاربرد داده‌های مغناطیس هوایی در شناسایی خطواره‌های مغناطیسی، گسل‌های پنهان و چشمه‌های لرزه‌‌ای: مطالعه موردی شهرستان رامسر - صفحه:452-467

  tick  کانی‌‏شناسی، زمین‌شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب ‌باختر زنجان - صفحه:424-451

  tick  چینه نگاری سکانسی و رابطه آن با کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی جنوب غربی حوضه زاگرس - صفحه:520-536
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved