>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1397 - دوره: - شماره:28


  tick  بررسی عملکرد مدل های داده مبنا در شبیه سازی افقهای زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تلفیقی آزمون گاما و الگوریتم ژنتیک(Ga-Gt) - صفحه:62-72

  tick  تعیین جهت تنش های برجا در سازند آسماری تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر - صفحه:29-39

  tick  سن نگاری گرانیت‌ گنایس های شمال استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش La-Icp-Ms - صفحه:40-51

  tick  کاربرد مدل تحلیلی آبخوان آزاد-درزه و شکاف دار و روش دیکانولوشن در تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان - صفحه:21-28

  tick  کانی‌شناسی، ساخت و بافت، و مراحل تشکیل کانسار اپی‌ترمال سولفیداسیون حدواسط گلیجه در زیرپهنه طارم از پهنه البرز غربی- آذربایجان - صفحه:9-20

  tick  مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از شیرابه زباله های جامد شهری با استفاده از کد عددی Modpath: مطالعه موردی در آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک، خوزستان، ایران - صفحه:73-85

  tick  مقایسه مدلهای عددی و تحلیلی در شبیه سازی حوضه آبگیر سیستم چندچاهی درآبخوانهای محدود و کاربرد آنها - صفحه:52-61

  tick  پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران( استان ایلام) با استفاده ازمدل Gms - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved