>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از شیرابه زباله های جامد شهری با استفاده از کد عددی modpath: مطالعه موردی در آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک، خوزستان، ایران  
   
نویسنده میزبان یاسین ,چیت سازان منوچهر ,ندری آرش
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 28 - صفحه:73 -85
چکیده    زباله های جامد شهری در اکثر شهرهای ایران در مناطق آزاد بدون پوشش مناسب رها می شوند. تجمع زباله های جامد در مناطق آزاد باعث ایجاد شورآبه در طول باران می شود که ممکن است به آب های زیرزمینی نفوذ و آن را آلوده کند. نزدیکی محل دفن زباله به آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک و عدم رعایت استانداردهای لازم در انتخاب محل نگرانی های مربوط به نشت از محل دفن زباله به آبخوان را افزایش داده است. این مطالعه با هدف تخمین و پیش بینی سرنوشت آلودگی رخ داده در سایت زباله های جامد شهری اندیمشک ، با استفاده از کد های عددی modflow و modpath موجود در نرم افزار gms انجام شده است. . برای رسیدن به این هدف: در مرحله اول، مدل عددی جریان آبخوان بوسیله کد modflow تهیه و کالیبره شد. سپس کد modpath برای ردیابی ذرات آلوده به روش پیشرو در حالت ماندگار مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم، تاثیر سناریوی افزایش و کاهش پمپاژ از چاه های بهره برداری بر زمان سیر، طول مسیر و ناحیه گیرش ذرات شیرابه منتهی به آنها به روشپسرو پیش بینی و ارزیابی شده بود. در مرحله سوم، ردیابی ذرات منتهی به چاه های نمونه برداری کیفی در دشت لور به روش پسرو در حالت ماندگار پیش بینی و ارزیابی شده بود. در مرحله چهارم صحت سنجی نتایج بدست آمده از ردیابی ذرات منتهی به چند چاه نمونه برداری کیفی در دشت لور) به روش پسرو در حالت ماندگار( به کمک داده های هیدروشیمی)آنیون نیترات( بدست آمده از این چاه ها ارزیابی شده بود. نتایج بدست آمده نشان داد که زباله‌دانی اندیمشک پتانسیل آلودگی چاه‌های بهره‌برداری مجاورش را در شرایط فعلی و آتی دارد. کاهش پمپاژ از چاه‌ های بهره‌برداری موجود در آبخوان ، به عنوان یک سناریوی مدیریتی تا حدودی خطر آلودگی چاه های مجاور به محل دفن زباله را کاهش می‌دهد. نتایج حاصله از داده‌های هیدروشیمی دقت نتایج ردیابی ذرات با مدلmodpath را تایید کرده‌است.
کلیدواژه مدل‌سازی آلودگی آبهای ‌زیرزمینی، مدیریت منابع آب‌زیرزمینی، gms ، modflow ،modpath
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید چمران, دانشکده علوم زمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved