>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد مدل های داده مبنا در شبیه سازی افقهای زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تلفیقی آزمون گاما و الگوریتم ژنتیک(ga-gt)  
   
نویسنده علیجانی فرشاد ,میرعربی علی ,ناصری حمید رضا ,نخعی محمد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 28 - صفحه:62 -72
چکیده    به منظور مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، تعیین رفتار سطح آب زیرزمینی ضروری است. نوسانات سطح آب زیرزمینی فرآیندی غیرخطی و پیچیده است که مدلهای هوش محاسباتی داده مبنا قادر هستند بدون تقریب و ساده‌سازی به مدل‌سازی آن بپردازند. در این مطالعه میزان دقت و کارایی هر یک از مدل‌های داده مبنا هوش مصنوعی پرسپترون چند لایه (mlp)، استنتاجی فازی عصبی (anfis) و رگرسیون بردار پشتیبان(svr) در شبیه‌سازی سه افق زمانی پیش‌رو (t+2, t+1 و t+3) سطح آب زیرزمینی دشت هشتگرد مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از قابلیت‌های روش آزمون گاما و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک (ga-gt) بمنظور انتخاب ترکیب ورودی بهینه و نیز روش m-test در تعیین طول بهینه داده‌های آموزش مدل استفاده شد. نتایج مشخص کرد که دقت مدل‌های داده مبنا در شبیه سازی افق زمانیt+1 سطح آب زیرزمینی بیشتر از افق زمانی t+2 و t+3 است. بمنظور تعیین میزان عملکرد و کارایی مدل‌ها، نتایج براساس شاخص ddr مورد تحلیل قرار گرفت که محاسبات نشان داد مدل anfis در شبیه‌سازی افق زمانی اول بهترین عملکرد و کارایی را داشته است. همچنین استنباط شد که مدل mlp و anfis در شبیه‌سازی افق‌های ماهانه نزدیک‌تر و svr در افق‌های ماهانه دور‌تر کاربرد بهتری دارند.
کلیدواژه سطح آب زیرزمینی، گاما تست، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون بردار پشتیبان، الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی معدنی و آب, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی معدنی و آب, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved