>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران( استان ایلام) با استفاده ازمدل gms  
   
نویسنده کریمی حاجی ,سعیدی مرضیه ,قمری قلعه یگانه
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 28 - صفحه:1 -8
چکیده    دشت مهران یکی از وسیع‌ترین دشت‌های استان ایلام می‌باشد که عوامل مختلف طبیعی و انسانی باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. در این تحقیق پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران در واکنش به سناریوهای مدیریتی با استفاده از مدل gms مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مدلسازی جریان از داده‌های زمین‌شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژی استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، مدل مفهومی دشت ساخته شد. شبیه‌سازی برای یک دوره 7 ساله شامل 84 دوره تنش یک ماهه (مهر سال 1387 تا شهریور 1394) انجام شد. مدل مذکور برای سال (87-88) شبیه‌سازی، واسنجی و با داده‌های مشاهداتی 6 سال بعد صحت‌سنجی شد. پس از صحت سنجی و حصول از توانایی مدل در پیش‌بینی شرایط آینده آبخوان، مدل برای سناریوی ادامه‌ی روند کنونی کالیبره شد. نتایج نشان دهنده‌ کاهش سطح ایستابی در پیزومترهای دشت، بجز پیزومترهای 1، 3، 11 و 15 می‌باشد. علت افت سطح آب زیرزمینی در این دشت، برداشت بی‌رویه از آب‎‌های زیرزمینی و کاهش تغذیه آبخوان به دلیل تغییر اقلیم در منطقه است. علت بالا آمدن سطح آب پیزومترهای 1، 3، 11و 15 به دلیل تاثیر تغذیه ناشی از طرح پخش سیلاب بانرحمان در محدوده این پیزومترها می‌باشد.
کلیدواژه آب زیرزمینی، مدل‌سازی،gms ، سناریو، دشت مهران
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved