>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش پژوهشی نجوم ایران   
سال:1399 - دوره:1 - بیست و سومین همایش ملی پژوهشی نجوم ایران - کد همایش: 99200-47319


  tick  Gravitational Fragmentation Of A Filamentary Molecular Cloud; Effect Of Magnetic Field Orientation- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.5.0

  tick  آیا خوشه کروی پالومار14 به کهکشان راه شیری اضافه شده است؟- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.13.8

  tick  اثرات میدان‌های مغناطیسی بزرگ مقیاس و اتلاف اهمی روی Adafها- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.2.7

  tick  استخراج خودکار نواحی درخشان و لک خورشیدی در طول موج 1600 آنگستروم با استفاده از روش های خوشه‌بندی فازی سی-میانگین و رشد ناحیه- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.10.5

  tick  تحول قرص‌های پیرادوتایی در حضور بادهای تبخیر نوری ناشی از تابش فرابنفش دور- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.16.1

  tick  تعیین ساختار پلاسماکره با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع بر داده‌های الکتریکی- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.15.0

  tick  تعیین میانگین پهنای تاج خورشید در بیست و چهارمین چرخه ی خورشیدی با به کار گیری روش شناسایی خودکار در داده ی فرابنفش- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.11.6

  tick  خوشه‌های ستاره‌ای در محیط شکل‌گیری با تابع جرم اوّلیّه بالا-سنگین- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.1.6

  tick  ساختار خودمشابهی قرص‌های با پهن‌رفت غالب در حضور باد و وشکسانی شعاعی- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.12.7

  tick  سناریوی تحولی برای سه خوشه ستاره‌ای جوان- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.4.9

  tick  فرآیند های گرمایی و غیرگرمایی در محیط میان ستاره ای ابرهای ماژلانی با رصد 21 سانتی متر رادیویی- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.8.3

  tick  مطالعه ارتباط گاف درخشندگی و فعالیت رادیویی هسته کهکشان ها- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.6.1

  tick  مطالعه جهان با درخشندگی سطحی پایین با آرایه لنز رصدخانه ملی ایران: فاز راه اندازی- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.9.4

  tick  ناپایداری یک قرص برافزایشی مغناطیده در حضور وشکسانی شعاعی- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.14.9

  tick  هاله‌های ماده تاریک اصلاح شده و منحنی‌های چرخش کهکشان‌ها- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.7.2

  tick  وابستگی نمایه های آهنگ ستاره زایی کهکشان ها به مکان آنها ‫در رشته اصلی‬- DOR:20.1001.2.9920047319.1399.1.1.3.8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved