>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1390 - دوره:4 - شماره:3


  tick  اثر روش های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکردو اجزا عملکرد شلغم علوفه ای(Brassica Rapa) - صفحه:121-138

  tick  اثرات سمیت آهن بر رشد چهار رقم برنج ایرانی با تاکید بر برخی جنبه های بیوشیمایی در متحمل ترین رقم - صفحه:103-120

  tick  اثرات مقدار و روش کاربرد کودهای زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای - صفحه:21-36

  tick  ارزیابی شاخص های تحمل تنش خشکی در برخی هیبریدهای جدید ذرت - صفحه:139-156

  tick  ارزیابی عملکرد دانه با توجه به تغییرات اجزای عملکرد و شاخص های رشد در گندم - صفحه:157-174

  tick  ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله کاشت با استفاده از مدلOryza 2000 - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی مدل های رگرسیونی غیرخطی برای استفاده در آنالیز رشد گندم - صفحه:55-78

  tick  ارزیابی میزان انتقال مجدد ذخایر ساقه به دانه با استفاده از خشکاننده های شیمیایی وارتباط آن با تبادلات گازی در ژنوتیپ های گندم، جو و تریتیکاله - صفحه:191-208

  tick  بررسی اثر مقادیر مختلف بقایای گندم و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد آفتابگردان - صفحه:37-54

  tick  تاثیر محلولپاشی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد،کیفیت دانه وکارآیی استفاده از نیتروژن در برنج دورگ بهار- 1 - صفحه:175-190

  tick  تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رایج برنج در دو مکان: رشت و رودسر - صفحه:209-218

  tick  مقایسه سرعت و دوره پر شدن دانه در برخی از ارقام بومی، اصلاح شده و لاین های امید بخش برنج تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن - صفحه:79-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved