>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی - صفحه:149-167

  tick  اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو و نخود فرنگی و نسبت برابری زمین - صفحه:39-54

  tick  ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا - صفحه:57-73

  tick  ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum Tuberosum) در استان کرمان - صفحه:95-113

  tick  استفاده از تلاش بازآوری، عملکرد کمی و کیفی برای شناسایی توده های کنجد متحمل به خشکی در همزیستی با میکوریزا - صفحه:75-94

  tick  برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای Apsim - صفحه:129-147

  tick  بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia Scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور - صفحه:1-19

  tick  بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی - صفحه:21-37

  tick  بررسی تغییرات عملکرد، ترکیب اسیدهای آمینه و پروتئین دانه گندم با کاربرد اسید فولیک - صفحه:115-128

  tick  بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) - صفحه:227-249

  tick  تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی انتهای فصل - صفحه:191-202

  tick  تاثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی - صفحه:169-190

  tick  مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور - صفحه:203-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved