>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:22


  tick  اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی پس از تلقیح سلول های بنیادی مغز استخوان در جسم مخطط بر شاخص های رفتاری در موش های مدل پارکینسونی - صفحه:119-130

  tick  اثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا (آربوتین) بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام بافت کبد رت های دیابتی شده با آلوکسان - صفحه:75-86

  tick  بررسی اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرین هوازی بر نسبت رشد تومور، E2 و بیان Mir-206 و Erα بافت تومور سرطان پستان - صفحه:87-98

  tick  بررسی تغییرات زاویه کیفوز، موقعیت قرارگیری کتف و دامنه حرکتی اندام فوقانی متعاقب 8 هفته تمرینات اصلاحی در دانش آموزان کیفوتیک - صفحه:63-74

  tick  بررسی تفاوت انعطاف پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز - صفحه:43-52

  tick  بیان مایوکاین های عضلات تند و کندتنش در دوره های زمانی بعد از یک وهله ورزش مقاومتی در موش های صحرایی - صفحه:99-106

  tick  تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر دفع خرده سنگ های ادراری در مرحله پس از سنگ شکنی برون اندامی و بررسی شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به سنگ های ادراری - صفحه:107-118

  tick  تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان Tgf-Β1و هایپرتروفی عضلانی در رت های نر نژاد ویستار - صفحه:23-32

  tick  تغییرات سطوح آنتی اکسیدان های درون زاد در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:53-62

  tick  تمرین اختیاری سطح Cdnf قشر مخ را در مدل تجربی موش های در معرض 6-Ohda افزایش می دهد - صفحه:33-42

  tick  رابطه ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی - صفحه:13-22

  tick  مقایسه تاثیر کوتاه مدت و ماندگاری تکنیک های کشش ایستا، پویا و تسهیل عصبی عضلانی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ - صفحه:131-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved