>
Fa   |   Ar   |   En
   بیان مایوکاین های عضلات تند و کندتنش در دوره های زمانی بعد از یک وهله ورزش مقاومتی در موش های صحرایی  
   
نویسنده ملانوری شمسی مهدیه
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 22 - صفحه:99 -106
  
کلیدواژه ورزش مقاومتی؛ مایوکاین؛ اینترلوکین 6؛ اینترلوکین 15
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی molanouri@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved