>
Fa   |   Ar   |   En
   تغذیه گیاهان باغی   
سال:1399 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثر تغذیه برگی آهن بر میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروسا - صفحه:1-16

  tick  اثر زمان تقسیط کود نیتروژن و سلنیوم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پیش‌ ماده‌های طعم پیاز خوراکی (Allium Cepa L.) - صفحه:87-106

  tick  اثر محلول‌پاشی نفتالن ‌استیک اسید و کارباریل و تغذیه برگی اوره و سولفات منیزیم بر کاهش تناوب باردهی نارنگی کینو در منطقه دزفول - صفحه:117-130

  tick  ارزیابی برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و رنگیزه‌های فتوسنتزی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) - صفحه:131-144

  tick  ارزیابی تولید زیست‌توده و کارایی نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (Portulaca Oleracea) تحت تاثیر کود سبز و نیتروژن - صفحه:29-42

  tick  تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود نانو روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja Hortensis L.) - صفحه:43-58

  tick  تاثیر سلنیوم بر صفات کمی وکیفی، انباشت سلنیوم وکاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی (Solanum Tuberosum L.) - صفحه:59-70

  tick  تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوری - صفحه:159-174

  tick  تاثیر شوری کلریدسدیمی بر برخی خصوصیات رشدی و مورفولوژی ریشه سه رقم پسته - صفحه:17-28

  tick  تاثیر محلول‌پاشی و محلول‌دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک - صفحه:107-116

  tick  مطالعه غلظت فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی سبزی‌های برگی و ارزیابی ریسک خطر مصرف با استفاده از شاخص های احتمال خطرپذیری - صفحه:145-158

  tick  پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده به محلول‌پاشی اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:71-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved