>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:1


  tick  ارزش‌های بی بدیل در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی - صفحه:1-3

  tick  بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:40-50

  tick  بررسی میزان آگاهی و نیازهای آموزشی درنوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و عضو فعال خانواده ی آنها در بندر عباس - صفحه:68-75

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس فیزیولوژی - صفحه:16-26

  tick  حمایت مربی در محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی - صفحه:76-89

  tick  خود ارزیابی اینترن ها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی - صفحه:27-39

  tick  مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی از منظر چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها - صفحه:51-67

  tick  مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا - صفحه:4-15
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved