>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز همگانی با تاکید بر تقویت مناسبات اجتماعی در محله های شهری(مطالعه موردی: کوی قدس، زاهدان) - صفحه:287-306

  tick  ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12) - صفحه:69-88

  tick  ارزیابی و تحلیل پارامترهای موثر بر ناتعادلی فضایی در ایران - صفحه:267-286

  tick  ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر داراب) - صفحه:173-192

  tick  بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - صفحه:1-24

  tick  بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص‌های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم - صفحه:153-172

  tick  تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران - صفحه:25-44

  tick  تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری - صفحه:113-127

  tick  تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات ورزشی در محلات شهر اصفهان - صفحه:129-151

  tick  تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) - صفحه:243-265

  tick  ترجیحات فضایی طبقه خلاق به مثابه پیشران توسعه کلان‌شهرها؛ مورد پژوهی کلانشهر تهران - صفحه:193-220

  tick  رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی - صفحه:45-67

  tick  شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد - صفحه:221-242

  tick  نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر - صفحه:89-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved