>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:4


  tick  اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:236-248

  tick  بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان ارتش - صفحه:258-265

  tick  بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی‌های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:281-287

  tick  بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:288-294

  tick  بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی - صفحه:249-257

  tick  تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگان های منتخب نظامی - صفحه:227-235

  tick  تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا - صفحه:266-271

  tick  شیوع اختلال‌های روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان مرکزی همدان - صفحه:272-280
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved