>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگان های منتخب نظامی  
   
نویسنده چگنی زهرا ,علیاری شهلا ,پیشگویی امیر حسین
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:227 -235
چکیده    مقدمه: ایست قلبی یکی از مهم ترین علت های مرگ و میر در ایران به حساب می آید. عملکرد اولین افرادی که در دقایق اول با این بیماران سر و کار دارند، در پیش آگهی بیماری، مرگ و زندگی بیمار اهمیت ویژه ای دارد.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش احیا قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1396 انجام شد، دو یگان از یگان های مستقر در شهر خرم آباد به روش تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تخصیص یافتند. تعداد 25 نفر از سربازان از هر یگان به طور تصادفی انتخاب شدند. پیش آزمون از هر دو گروه با چک لیست عملکرد محقق ساخته روا و پایا به عمل آمد. سپس آموزش گروه مداخله توسط محقق به روش نمایش و آموزش گروه مقایسه توسط یگان بهداری و طبق روال سابق انجام شد. پس از یک هفته، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در انتها داده ها با استفاده از آزمون های آماره دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی در نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معناداری نداشتند (0.05p). آزمون تی زوجی نشان داد که بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله اختلاف معنی داری وجود داشت (0.001>p)، اما بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مقایسه، اختلاف معنی داری وجود نداشت (0.05>p).بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثر بخش بودن آموزش احیا قلبی ریوی بود. لذا، توصیه می شود، به جهت اهمیت آموزش احیا قلبی ریوی پایه به نیروهای وظیفه، دوره های آموزشی به صورت عملی و با استفاده از روش تدریس نمایش برگزار شود.
کلیدواژه احیای قلبی ریوی، سربازان، روش تدریس نمایش، عملکرد.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت مادر و نوزاد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه داخلی - جراحی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved