>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی  
   
نویسنده حسینی معصومه ,عبادی منیره ,فارسی زهرا
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:249 -257
چکیده    مقدمه: آموزش اخلاق می تواند بر حساسیت اخلاقی تاثیر بگذارد، هر چه آموزش به صورت عینی تر و با ارائه ی مثال و مطالعه ی موردی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی همراه باشد، میزان حساسیت اخلاقی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد انجام شده است.مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه ی نیمه تجربی بوده که در سال 1396 انجام شده است. دو بیمارستان منتخب نظامی مشهد به صورت تخصیص غیر تصادفی و واحدهای مورد پژوهش، 20 پرستار در هر بیمارستان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی هان (han moral sensitivity questionnaire) در سه نوبت (قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه انگیزشی اخلاق در دو روز متوالی برای گروه آزمون انجام شد و در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 16 نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی نسبی و فراوانی مطلق) و آمار تحلیلی (آزمون های تی مستقل، تی زوج، آزمون دقیق فیشر، من ویتنی یو، کای اسکوار و انوای اندازه های تکراری) استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره حساسیت اخلاقی قبل از مداخله در گروه آزمون 10.344 ±60.60 و گروه کنترل 14.837 ±59.65 از نمره کل 100 بود (0.178 p=). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون بلافاصله پس از مداخله 5.606  ± 75.80 و نمره گروه کنترل 14.25± 60.40 بود، که اختلاف معنی دار در دو گروه مشاهده شد (0.001>p). نمره حساسیت اخلاقی در مرحله یک ماه بعد از مداخله در گروه آزمون 6.21±73.85 و در گروه کنترل 14.19  ± 60.10 بود، که اختلاف معنی دار بود (0.001 =p). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون در سه مرحله دارای اختلاف معنی دار (0.0001 >p) و در گروه کنترل بدون اختلاف معنی دار بود (0.290 =p).بحث و نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد برنامه ی انگیزشی اخلاق که ترکیبی از سخنرانی، بحث گروهی، نمایش فیلم و ایفای نقش بود بر حساسیت اخلاقی پرستاران موثر بود، لذا، پژوهشگران پیشنهاد می کنند که جلسات آموزش اخلاق پرستاری در دوره های آموزش ضمن خدمت برای پرستاران گنجانده شود.
کلیدواژه آموزش، اخلاق، پرستاران، حساسیت اخلاقی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه پرستاری نظامی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved