>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان ارتش  
   
نویسنده روشندل حصاری علی ,صادقی عبدالرضا ,حسنی روح الله ,افراسیابی هاشم ,علی آبادی جواد
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:258 -265
چکیده    مقدمه: خودکشی در بین سربازان تصادفی نیست و در نتیجه جریانی از افکار، اندیشه ها، موقعیت ها و روابط بین فردی رخ می دهد. یکی از رفتارهای خودکشی گرا، افکار خودکشی است که پیش بینی کننده مهمی در خودکشی کامل است.هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش، شامل 88 نفر از سربازان مشغول به خدمت در سال 1396 در یک پادگان منتخب بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو، پرسشنامه مقیاس افکار خودکشی بک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بودند. به منظور برآورد اعتبار مقیاس پرسشنامه ها از دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس افکار خودکشی بک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ قادر به تشخیص افکار خودکشی در سربازان می باشد و مشخص گردید که روایی هم زمان مقیاس افکار خودکشی بک با صفات شخصیتی و پرسشنامه سلامت عمومی دارای همبستگی معناداری می باشد، به طوری که ضریب همبستگی بین روان رنجورخویی با مقیاس خودکشی بک 0.65 =r و در سطح معناداری 0.001 =p است، در حالی که همبستگی و معناداری مقیاس خودکشی بک با گشودگی p=0.018, r=0.24، برون گرایی p = 0.002, r = 0.52، با وجدان بودن p= 0.013, r = 0.43، موافق بودن p= 0.001, r= 0.58 می باشد؛ همچنین همبستگی منفی میان مقیاس افکار خودکشی بک با پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ با مقدار 0.57 r= و سطح معناداری 0.014 =p رویت شد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با افزایش روان رنجورخویی، میزان افکار خودکشی افزایش می یابد و با افزایش سلامت عمومی، گشودگی، برون گرایی، با وجدان بودن و موافق بودن نیز مقیاس خودکشی کاهش می یابد؛ صفات شخصیتی مثبت و سلامت عمومی بالا، باعث بهبود افکار و ویژگی های شخصیتی منفی می شوند و همچنین برخورداری از سلامت عمومی پایین، تاثیر مستقیمی بر افکار خودکشی دارد. با توجه به عوامل زمینه ساز به دست آمده، بایستی افراد در بدو ورود به محیط های نظامی، به صورت دوره ای و منظم مورد بررسی قرار گیرند و مداخلات مناسب پیشگیری از خودکشی از قبیل آموزش، مشاوره و روان درمانی برای آنان انجام شود.
کلیدواژه افکار خودکشی، سربازان، سلامت عمومی، صفات شخصیتی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده تربیت بدنی و علوم پزشکی., ایران, دانشگاه افسری امام علی (ع), دانشکده فنی و مهندسی, گروه فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین, دانشکده فنی و مهندسی, گروه فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه علمی کاربردی واحد شیروان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه فنی و مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved