>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:234-246

  tick  ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های سلامت مدارس در حوزه رژیم غذایی و تغذیه سالم در شهر تبریز در سال 1396 - صفحه:181-192

  tick  بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر توسعه و بهسازی عملکرد شغلی اعضای هیات علمی - صفحه:163-172

  tick  تاثیر چابکی سازمانی بر ویژگی‌های توانمند شناختی کارکنان با توجه به نقش فراموشی و سکوت سازمانی (مورد مطالعه: پرسنل بیمارستان شفا شهر خرم‌آباد) - صفحه:224-233

  tick  تدوین نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی در بیمارستان منتصریه) - صفحه:173-180

  tick  تعیین نیاز‌های پژوهشی مدیریت و اقتصاد سلامت از دیدگاه مدیران شبکه و کارشناسان ستادی: یک مطالعه جامع نیازسنجی - صفحه:193-200

  tick  سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی– درمانی - صفحه:215-223

  tick  طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی - صفحه:201-214

  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:162-162
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved