>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر توسعه و بهسازی عملکرد شغلی اعضای هیات علمی  
   
نویسنده ثابت عباس ,یدالهی خالص حسین ,رازقی سعید ,شاکری زاده شیرازی محمد حسین
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1396 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:163 -172
چکیده    زمینه و هدف: شناخت عوامل موثر در ایجاد و توسعه عملکرد شغلی اعضای هیات علمی در جهت انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی بسیار مفید می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر توسعه و بهسازی عملکرد شغلی اعضای هیات علمی انجام شد.روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری را اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل دادند که از بین آنها 185 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، در این مطالعه پرسشنامه بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار lisrel 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اشتیاق شغلی، درگیری شغلی، آموزش، توسعه و حمایت مدیران، دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر عملکرد شغلی اعضا هیات علمی بود. در این میان بعد اشتیاق شغلی با ضریب مسیر 0/32 بیشترین تاثیر را بر عملکرد شغلی داشت و درگیری شغلی با ضریب مسیر 0/18 کمترین تاثیر را دارا بود.نتیجه گیری: با توجه به تایید تمامی فرضیه های موجود در این مطالعه، مدل مفهومی پژوهش حاضر، مدل مناسبی برای ایجاد و توسعه عملکرد شغلی در بین اعضای هیات علمی است. مدیران دانشگاه علوم پزشکی با اتکا به این یافته ها، می توانند در جهت بهبود عملکرد شغلی اعضای هیات علمی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند.
کلیدواژه عملکرد شغلی، اشتیاق شغلی، درگیری شغلی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved