>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
   
نویسنده درگاهی حسین ,مرشدی تربتی ملیحه
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1396 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:234 -246
چکیده    زمینه و هدف: انجام رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی لازم و ضروری است زیرا با متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط دارد. سازمان های ارائه کننده مراقبت بهداشتی درمانی نیازمند توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی خود به ویژه پرستاران در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.روش پژوهش: مطالعه حاضر پیمایشی بود که به صورت مقطعی بر روی 375 پرستار شاغل در تعداد 5 بیمارستان عمومی که به روش نمونه گیری متناسب با تعداد پرستاران به طور تصادفی در هر بیمارستان انتخاب شدند، انجام شد. از 3 پرسشنامه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss 20 و از آزمون های آماری t، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون جهت ارائه نتایج تحلیلی استفاده گردید.یافته ها: ارتباط مثبت و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و با تعهد سازمانی (0/01 =p ) مشاهده شد. همچنین بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01 = p).نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن ابعاد مورد بررسی در میان پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارتقای کیفیت زندگی کاری در ابعاد تندرستی و روان درستی، جلوگیری از فرسودگی شغلی و ایجاد جو سازمانی مناسب جهت نگهداری پرستاران در محیط کار پیشنهاد می شود. اگرچه عدالت سازمانی و دیگر متغیرها باید به منظور بهبود رفتار شهروندی سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلیدواژه رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پرستار، بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, دانشکده پیراپزشکی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved