>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:2


  tick  اثر مقدار بذر و کارایی باکتری های تسهیل‌کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه (Medicago Sativa L)، با استفاده از آزمون‌های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع‌شده - صفحه:1-17

  tick  اثر نانواکسید روی بر دوره پرشدن دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus Annuus L) - صفحه:103-114

  tick  افزایش کارایی جوانه‌زنی بذر علف‌گندمی بلند (Agropyron Elongatum (Host.) P. Beauv) در شرایط تنش‌های دمای پایین و خشکی با استفاده از اسموپرایمینگ اوره - صفحه:19-31

  tick  بررسی هدایت الکتریکی و رشد گیاهچه بذر لوبیا قرمز (.Phasaeolous Vulgaris L) رشدیافته در شرایط تنش خشکی و محلول‌پاشی عناصر روی و منگنز - صفحه:45-59

  tick  تاثیر برخی روش‌های پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر زنیان (.Carum Copticum L) - صفحه:91-101

  tick  تاثیر تنش خشکی بر بنیه اولیه لاین‌های اولیه Trittipyrum - صفحه:61-74

  tick  تاثیر زوال بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام آفتابگردان (Helianthus Annuus L) - صفحه:115-123

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (.Brassica Napus L) - صفحه:33-44

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی کدو سبز (Cucurbita Pepo L) تحت تنش خشکی - صفحه:125-135

  tick  مقایسه بذر حقیقی هیبرید سیب زمینی (Solanum Tuberosum L) با سه رقم متفاوت غده بذری و ریزغده در سه تاریخ کاشت تابستانه - صفحه:75-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved