>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثر بازدارندگی عصاره ریشه گیاه آلاله داسی (Ceratocephalus Falcata) بر برخی از شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمی بذر گندم - صفحه:1-18

  tick  اثر تنش آبی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای تعدادی از ارقام گندم نان (Triticum Aestivum) - صفحه:151-170

  tick  بررسی جوانه‌زنی، ظهور گیاهچه و مدیریت آفات و بیماری‌های خزانه توتون (Nicotiana Tabacum) رقم K326 در پاسخ به ضدعفونی بذر - صفحه:209-219

  tick  بررسی پاسخ جوانه‌زنی بذرهای زوال یافته گیاه چیا (Salvia Hispanica) به سطوح مختلف شوری با استفاده از سه مدل - صفحه:171-189

  tick  تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های سبز شدن و وزن دانه گندم (Triticum Aestivum) رقم پارسی در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:71-87

  tick  تاثیر پیش‌تیمارهای زیستی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita Pepo Var. Styriaca) تحت تنش شوری - صفحه:33-53

  tick  تعیین مناسب‌ترین مدت‌زمان و غلظت پیش‌تیمار با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر پروانش (Catharanthus Roseus) - صفحه:191-207

  tick  جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پیچک‌ صحرایی (Convolvulus Arvensis) در پاسخ به تنش شوری - صفحه:89-106

  tick  شناسایی ترکیب اسیدهای فنولیک در ارقام گندم و ارزیابی توان دگرآسیبی آن‌ها بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis Arvensis) - صفحه:55-69

  tick  کمی‌سازی الگوی جذب آب غده‌های اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus) و ارزیابی رفتار جوانه‌زنی آن‌ها در شرایط مختلف نگهداری - صفحه:107-120

  tick  کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر گوآر (Cyamopsis Tetragonoloba) نسبت به دما - صفحه:121-133

  tick  مقایسه تحمل شوری لاین‌های امیدبخش تریتی‌پایرم (Tritipyrum) اولیه غیرایرانی با دو رقم گندم در مرحله جوانه‌زنی - صفحه:19-32

  tick  مقایسه جنبه‌های بوم‌شناسی جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های کهورک (Prosopis Farcta) دو استان خوزستان و فارس - صفحه:135-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved