>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر سازش یافتگی کودکان کم توان ذهنی خفیف - صفحه:1-15

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر یکپارچگی حسی بر حافظه شنیداری و حساسیت شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن - صفحه:43-54

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و افسردگی دانش آموزان - صفحه:94-107

  tick  اثربخشی پسخوراند زیستی بر بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری حرکتی کودکان با نارساخوانی - صفحه:16-28

  tick  رابطه والدگری ذهن آگاهانه با کنش های اجرایی کودکان: نقش واسطه ای امواج مغزی - صفحه:29-42

  tick  ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مهارت‌های عصب روان‌شناختیِ (فرم معلم) کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:76-93

  tick  مدل ساختاری گرایش به سیگار کشیدن و نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی بر اساس شفقت خود در دانش آموزان دختر: نقش واسطه ای فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده - صفحه:108-123

  tick  مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی، گل بازی، و روش تلفیقی بر تاب آوری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:55-75
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved