>
Fa   |   Ar   |   En
   توانمندسازی کودکان استثنایی   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:20


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نابینا در درس فیزیک - صفحه:42-51

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مولفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام - صفحه:60-75

  tick  اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار - صفحه:95-106

  tick  اثربخشی برنامه‌ی آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری - صفحه:6-18

  tick  اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای (Odd) - صفحه:87-94

  tick  ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی - صفحه:19-23

  tick  بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان - صفحه:76-86

  tick  رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان - صفحه:52-59

  tick  طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اوتیستیک با عملکرد بالا - صفحه:34-41

  tick  مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن - صفحه:24-33
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved