>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:3


  tick  تاثیر آموزش از طریق شبکه‌های مجازی بر ارتقای خودکارآمدی زنان در پیشگیری از پوکی استخوان - صفحه:57-62

  tick  تاثیر پخش پیام‌های سلامت بر آگاهی، میزان رضایتمندی و اضطراب همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران - صفحه:13-19

  tick  سواد سلامت: مولفه ای موثر برای غلبه بر موانع درک شده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در الگوی اعتقاد بهداشتی - صفحه:1-3

  tick  شناسایی زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران: یک مطالعه کیفی - صفحه:20-30

  tick  طراحی، ساخت و تجزیه و تحلیل داده‌ های مقیاس لیکرت - صفحه:63-72

  tick  عوامل تعیین کننده فعالیت بدنی منظم در کارکنان شبکه بهداشت و درمان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی - صفحه:4-12

  tick  مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران قلبی- عروقی، سرطانی و همتایان سالم - صفحه:38-47

  tick  همبستگی سواد سلامت با کیفیت زندگی در زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ورزﺷﮑﺎر - صفحه:31-37

  tick  پیشگویی کننده های انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در بین زنان: کاربرد الگوی فرانظری - صفحه:48-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved