>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:12


  tick  ارزشیابی کیفیت خدمات آموزش درس کارآفرینی با استفاده از الگو سروکوال (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) - صفحه:86-97

  tick  اشتغال بخش کشاورزی از طریق رفع موانع عرضه‌ ی محصولات کشاورزی به بورس کالا (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) - صفحه:59-68

  tick  اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی: تحلیل نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - صفحه:22-34

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی با نگاهی بر بهبود کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته) - صفحه:139-148

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی توسعه زنجیره عرضه زیتون در شهرستان رودبار، استان گیلان - صفحه:98-111

  tick  تحلیل شماتیک انتظارات دانشجویان کشاورزی دانشگاه مراغه از درس کارآفرینی و خوداشتغالی: ارائه یک مدل نظری - صفحه:125-138

  tick  تعیین‌کننده های رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه های اجتماعی مجازی کشاورزی - صفحه:48-58

  tick  رتبه بندی فضای کسب و کار روستایی استان مازندران از دیدگاه صاحبان کسب و کارهای کشاورزی - صفحه:69-85

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه‌ی کارآفرینی در بخش کشاورزی استان خوزستان - صفحه:1-9

  tick  فرصت های سرمایه گذاری زیرساختی به منظور توسعه ی کسب وکارهای کشاورزی بر مبنای رهیافت مشارکت عمومی- خصوصی - صفحه:10-21

  tick  فعالیت چندگانه: راهبردی کارآفرینانه برای کشاورزان خرده‌پا - صفحه:112-124

  tick  واکاوی مقایسه ای زمینه های کارآفرینی زنان روستایی استان فارس - صفحه:35-47
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved