>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های پنبه ایران   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر تنش خشکی بر تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و آنتی‏اکسیدان‏های غیرآنزیمی گونه‏های مختلف گیاه پنبه (Gossypium Spp.) - صفحه:137-154

  tick  اثرات کشت گلدانی، تاریخ کاشت و چین (برداشت) بر عملکرد پنبه‌ی رقم خرداد در اقلیم نیمه گرمسیری ارزوئیه - صفحه:163-178

  tick  ارزیابی مزرعه ای کاربرد بور و روی بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه رقم ورامین در یک خاک آهکی - صفحه:67-84

  tick  ارزیابی نقش همزیستی مایکوریزا در فعالیت فیزیولوژیکی سه رقم پنبه در شوری‌های مختلف - صفحه:103-118

  tick  بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت انرژی بر تولید پنبه در استانهای منتخب - صفحه:35-46

  tick  بررسی اثر برگپاشی سولفات منیزیم و اوره بر عملکرد، خصوصیات کمی و بهبود قرمزی رنگ برگ و غلظت عناصر غذایی در دو رقم پنبه - صفحه:179-194

  tick  بررسی امکان کاهش دُز مصرفی علف‌کش تری‌فلورالین در پنبه کشت شده در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک - صفحه:85-102

  tick  بررسی تاثیر فاصله ردیف های کشت ارقام مختلف پنبه بر تراکم جمعیت کرم قوزه پنبهHelicoverpa Armigera (Hübner.) - صفحه:155-162

  tick  بررسی تاثیر نظام های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر صفات مرفولویک، عملکرد وش و کارایی مصرف آب در پنبه رقم گلستان - صفحه:47-66

  tick  بررسی روند گلدهی، رسیدگی و ابقاء غوزه در تراکم های مختلف ارقام پنبه - صفحه:119-136

  tick  بررسی کارآیی ترکیبات بیولوژیک براساس Bacillus Subtilis در کنترل بیماری مرگ گیاهچه پنبه ناشی از Fusarium Solani - صفحه:1-16

  tick  مقایسه رفتار دانه پنبه تحت تاثیر بارهای مکانیکی مختلف در حالت کرک دار و بدون کرک رقم لطیف - صفحه:17-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved