>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی نقش عوامل موثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب) - صفحه:133-152

  tick  بررسی تاثیر تعهد به مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها - صفحه:95-108

  tick  برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تامین دانش - صفحه:81-94

  tick  تحلیل تاثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان) - صفحه:9-24

  tick  تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص‌ها در ایران - صفحه:109-132

  tick  تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان - صفحه:25-40

  tick  طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) - صفحه:171-191

  tick  نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی - صفحه:59-80

  tick  نوع شناسی کشاورزی شهری و نقش آموزش آن در توسعه پایدار شهری استان زنجان - صفحه:153-170

  tick  واکاوی عوامل تاثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه - صفحه:41-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved