>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:3


  tick  تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش -اعتقاد -هنجار - صفحه:35-46

  tick  رابطه ارزش‌های محیط‌زیستی با عزت‌نفس و متغیرهای جمعیت شناختی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمان) - صفحه:47-58

  tick  رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی) - صفحه:89-102

  tick  عوامل موثر بر ادراک مصرف‌کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی محصول(موردمطالعه: مصرف‌کنندگان شهر بوشهر) - صفحه:115-126

  tick  عوامل موثر بر مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده ( مورد مطالعه: شهروندان شهر قزوین) - صفحه:59-70

  tick  مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (Gap) در راستای توسعه پایدار باغات - صفحه:71-88

  tick  مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌ زیست) - صفحه:103-114

  tick  مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی در کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی - صفحه:23-34

  tick  نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی - صفحه:127-146

  tick  ‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره) - صفحه:9-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved