>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:1


  tick  ارائه استراتژی منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تمرکز بر استراتژی های جذب و حفظ مربیان و بازیکنان و اولویت ‌بندی آن بر اساس دیدگاه هواداران - صفحه:17-32

  tick  ارائه مدل اثر مهارت‌ های ارتباطی برالگوی مدیریت کوانتومی مدیران و نقش آن برچابکی سازمانی: مطالعه موردی سازمان ‌های ورزشی اصفهان - صفحه:61-70

  tick  ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی - صفحه:101-111

  tick  بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس - صفحه:47-59

  tick  بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی - صفحه:131-146

  tick  بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه های انسانی والیبال بانوان ایران - صفحه:1-16

  tick  بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه حکیم سبزواری - صفحه:113-129

  tick  تبیین نقش معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی - صفحه:71-85

  tick  تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان - صفحه:87-99

  tick  نقش ادراک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرش ‌ها و رفتارهای کاری (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ های استان زنجان) - صفحه:33-45
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved