>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس  
   
نویسنده داروغه عارفی ناهید ,بیگلری نسرین ,بحرالعلوم حسن
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:47 -59
چکیده    هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس (320=n) تشکیل دادند، نمونه برابر جامعه انتخاب شد و با حضور در ادارات ورزش و جوانان 280 پرسشنامه توزیع و 252 پرسشنامه برگشت داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت استعداد صیادی و همکاران (1391)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و پرسشنامه تعهد سازمانی اسپیروون کاتش(2002) استفاده گردید. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر هوش هیجانی تاثیر مستقیم و معناداری داشته است. هم چنین مدیریت استعداد نیز اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی داشته است. در نهایت، ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد که 28 درصد از واریانس هوش هیجانی و 46 درصد از واریانس تعهد سازمانی توسط متغیرهای پیش‌بین تبیین شده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد در هوش هیجانی و تعهد سازمانی است. بنابراین مدیریت استعداد را می بایست در سیاست های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.
کلیدواژه جذب استعداد، توسعه استعداد، خود مدیریتی، خودآگاهی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
پست الکترونیکی bahrololoum@shahroodut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved