>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل اثر مهارت‌ های ارتباطی برالگوی مدیریت کوانتومی مدیران و نقش آن برچابکی سازمانی: مطالعه موردی سازمان ‌های ورزشی اصفهان  
   
نویسنده نظری رسول ,خسروی سهیلا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:61 -70
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری مهارتهای ارتباطی بر الگوی مدیریت‌کوانتومی مدیران و نقش آن بر چابکی سازمانی، سازمانهای ورزشی می‌باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش حدود 405 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی شهر اصفهان بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های مشخصات‌فردی، پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی بارتون‌جی(1990)، مدیریت‌ کوانتومی نظری و بصراوی(2014) و چابکی سازمان شریفی و ژانگ (2010) بودند. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مهارتهای ارتباطی بر مدیریت‌کوانتومی تاثیر خطی و مثبت داشته، همچنین از اثر مهارتهای ارتباطی بر چابکی سازمان نتیجه معنادار و خطی مثبت گزارش شد. نتیجه گیری: مدیران سازمانهای ‌ورزشی کشور می‌توانند با بهره‌گیری از یافته‌های این مطالعه و آگاهی از مهارتهای ارتباطی در الگوی مدیریت ‌کوانتومی در سازمانهای ورزشی فرآیند و ساختارهای خود را به سمت پویایی و چابکی بیشتر پیش ببرند تا در جهت توسعۀ ورزش در کشور گام بردارند.
کلیدواژه ارتباط بین فردی، سازمان ورزشی، چابکی سازمانی، مدیریت کوانتومی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
پست الکترونیکی khosravi.soh1352@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved