>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش به کمک بازی وارسازی بر اضطراب ریاضی و انگیزه‌ ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ نهم - صفحه:27-36

  tick  ارائه‌ مدل علّی تاثیر جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی بر خودکارآمدی پژوهشی: نقش واسطه‌ای روحیه‌ پژوهشی - صفحه:89-102

  tick  تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایه‌ تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه - صفحه:9-26

  tick  خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه - صفحه:37-52

  tick  روابط ساختاری بین مهارت‌های اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی - صفحه:75-88

  tick  طراحی و اعتبارسنجی برنامه‌ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دوره‌ دوم متوسطه - صفحه:63-74

  tick  مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی - صفحه:103-117
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved