>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:4


  tick  اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور-ترجمه بر درگیری تحصیلی دانش‎آموزان - صفحه:39-52

  tick  بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم) - صفحه:9-24

  tick  تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی) - صفحه:101-115

  tick  شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو - صفحه:53-70

  tick  مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری - صفحه:71-82

  tick  نسخه فارسی سیاهه هیجان معلم: یک مطالعه روان‌سنجی - صفحه:25-38

  tick  نقش شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس‌آپ - صفحه:93-100

  tick  ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه - صفحه:83-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved