>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:2


  tick  الگوی ساختاری تاثیر رهبری فکورانه در وجدان کاری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی کارکنان - صفحه:139-166

  tick  بررسی تاثیر رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) - صفحه:211-243

  tick  تحلیل مداخلۀ خانواده‌ها و اجتماعات محلی در فرایندهای آموزشی و مدیریتی مدارس با استفاده از مدل نظری «هم‌پوشانی حوزه‌های تاثیر» - صفحه:167-210

  tick  طراحی و پیاده‌سازی برنامه ارزیابی نتایج دوره‌های‌ آموزشی با منطق Roe (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای تهران)(مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای تهران) - صفحه:89-111

  tick  کاربست تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد Ahp در ارائه الگوی مدرسه اثربخش - صفحه:13-60

  tick  کاهش ناهنجاری‌های یادگیری ‌دانش‌آموزان ناشی از هم‌نهشتی مراحل نظارت بالینی با مراحل الگوی مدیریت آموزش فیزیک (مورد مطالعه: مبحث انرژی‌ها در دوره دوم مقطع متوسطه) - صفحه:113-138

  tick  پیش‌بینی چابکی سازمانی از طریق انگیزش شغلی‌ و خودکارآمدی عمومی (مطالعه موردی کارکنان اداره آموزش و پرورش) - صفحه:61-88
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved