>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی فناوری اطلاعات مکانی   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:1


  tick  آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای براساس آستانه‌گذاری نامتقارن بهینه تصویر اختلاف - صفحه:73-89

  tick  ارائه شاخص توسعه حمل و نقل محور در مناطق شهری از طریق آنالیزهای مکانی و سیستم استنتاج فازی - صفحه:37-54

  tick  افزایش کارایی و سرعت فرآیند تناظریابی کمترین مربعات در تصاویر رقومی - صفحه:193-210

  tick  بازیابی فاز تداخل‌سنجی راداری به کمک انتقال داده‌های نامنظم به فضای منظم - صفحه:107-119

  tick  برآورد ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از روش سامانه شاخص‌گذاری در محیط Gis - صفحه:91-105

  tick  بررسی اثر توپوگرافی در مدلسازی میدان تغییر شکل آتشفشان کامپی فلگری با استفاده از روش حل اساسی - صفحه:55-72

  tick  حذف سایه خودروها در تصاویر ویدئویی با استفاده از ویژگی آنتروپی و فاصله اقلیدسی - صفحه:1-23

  tick  رهیافتی کارا مبتنی بر الگوریتم جغرافیای زیستی بهبودیافته جهت حل مسئله مسیریابی موجودی - صفحه:169-191

  tick  رویه یادگیری برمبنای نمونه وزنی تشابه برای مدل‌سازی پتانسیل انتقال پوشش اراضی و کاربرد آن در سند طراحی پروژه Redd - صفحه:121-144

  tick  شناسایی مکانهای انباشت نخاله‌های ساختمانی با استفاده از شاخص‌ها و تفاضل‌های طیف بازتابندگی در تصاویر لندست (مطالعه موردی: مناطق شهریار و ملارد) - صفحه:25-36

  tick  مدلسازی مکانی انتشار آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل ریلی - صفحه:145-168

  tick  پیش‌بینی جزر و مد با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی مشاهدات بویه - صفحه:211-224
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved