>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:1


  tick  اثر دو پکتین سیب یا اسید پکتیک (Ap) و پکتین تغییر یافته مرکبات (Mcp) بر ترشح نیتریک اکساید در دودمان سلولهای توموری هیپوفیز موش Gh3/B6 - صفحه:144-154

  tick  استفاده از سلولهای در حال استراحت Halomonas Salina Hsl5 به عنوان زیست واکنشگر برای تولید بیولوژیک اسید وانیلیک - صفحه:1-13

  tick  افزایش بیان ژن P5cs در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری - صفحه:119-124

  tick  بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون - صفحه:44-56

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای سه گونه بابونه(Anthemis Sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز - صفحه:35-43

  tick  تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست‌های گرما‌دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی - صفحه:26-34

  tick  تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیمهای بزاقی در سیگاریها - صفحه:125-135

  tick  جداسازی متابولیت های ثانویه طی فرآیند استخراج Dna از گیاه آویشن و آنالیز آنها با روش Gc-Mass - صفحه:66-74

  tick  جداسازی و بررسی بیان واریانت Mdmyb10b در سیب گوشت قرمز و مطالعه آللیسم ژنهای مسیول رنگ قرمز در سیب - صفحه:136-143

  tick  جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas Citri Subsp.Citri - صفحه:111-118

  tick  جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک - صفحه:99-110

  tick  جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتریهای سودوموناس و تاثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت - صفحه:75-87

  tick  ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus Roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه - صفحه:14-25

  tick  مطالعه روند رویان زایی میکروسپورهای کلزا رقم پی اف (Pf704) در شرایط درون شیشه ای با استفاده از میکروسکوپ الکترونی - صفحه:88-98

  tick  گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas Stutzeri See-1 - صفحه:57-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved