>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیمهای بزاقی در سیگاریها  
   
نویسنده قدیمی عاظفه ,سریری ریحانه ,آریاپور حسن ,عرفانی علی ,نصرت آبادی فهیمه
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:125 -135
چکیده    دود سیگار حاوی دهها ماده شیمیایی پیچیده است که می تواند ایجاد و تشدید کننده برخی بیماریهای موضعی و داخلی شود. بزاق به عنوان یک مایع بیولوژیکی غیر تهاجمی که زودتر از سایر مایعات بدن در مقابل دود سیگار قرار می گیرد تغییرات عمده را نشان خواهد داد که در بسیاری موارد ردیابی این تغییرات می تواند در تشخیص و پیشگیری مشکلات بعدی مفید واقع شود. در این تحقیق اثر استفاده از سیگار روی آنزیمهای آنتی اکسیدانت بزاقی بررسی گردید. با توجه به اهمیت آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در حفظ و نگهداری حفره دهانی و دستگاه گوارش از صدمات محیطی و داخلی و این نکته که بزاق انسان تا به حال کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است و جمع آوری آن غیر تهاجمی است، تحقیق حاضر طراحی گردید. در بخش عملی این پژوهش، بزاق غیر تحریکی 25 نفر سیگاری و 25 نفر شاهد غیر سیگاری، همه مرد و 20 تا 25 سال، در لوله های استریل جمع آوری و بعد از سانتریفیوژ کردن تا انجام آزمایشها در فریزر نگهداری شد. سپس فعالیت آنزیمهای بزاقی پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز با استفاده از سوبسترای هر آنزیم در بافر مشخص و شرایط ویژه تعیین گردید. نتایج نشان دادند که در افراد سیگاری، علاوه بر حجم و (pH) بزاق، فعالیت بیولوژیکی آنزیمهای آنتی اکسیدانت بزاقی بین 25 تا30 درصد نسبت به گروه شاهد کاهش دارند.
کلیدواژه سیگار ,سوپراکسید دیسموتاز ,پراکسیداز ,کاتالاز ,سیستم آنتی اکسیدانتی بزاق
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گلستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved