>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون  
   
نویسنده زرپرور پریسا ,آموزگار محمدعلی ,فلاحیان محمد رضا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:44 -56
چکیده    تالاب اینچه برون در شمال ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و شوری و تغییرات pH آن قابل توجه است . در شهریور 1389 از آب ، خاک و نمک 4 منطقه تالاب نمونه برداری شد. 400 جدایه خالص سازی و 55 سویه PCR گردید. جنسهای Bacillus (18 درصد)، Marinobacte (16 درصد)،Halomonas (16 درصد)، Kocuria (9 درصد)،Oceanobacillus (7 درصد)،Dietzia (7 درصد)،Virgibacillus (6 درصد)،Chromohalobacter (5 درصد)،Rhodococcus (2 درصد) ، Micrococcus (3 درصد)، Paenibacillus (2 درصد)، Halobacillus (3 درصد)، Thalassobacillus (2 درصد)، Arthrobacter (2 درصد) وDesmospora (2 درصد) جدا شدند. در 13 سویه میزان شباهت در ترادف ژن 16S rRNA بین 4/98-97 درصد ودر 7 سویه کمتر از 97 درصد بود که بیانگر تفاوت قابل ملاحظه ای در سطح گونه و یا در برخی حتی جنس است . با بررسی بهینه رشد نمکی 22 سویه نمک دوست نسبی و33 سویه تحمل کننده نمک بودند. تولید 4 آنزیم هیدرولیتیک بررسی گردید که عمده ترین تولید کنندگان آن باسیلهای گرم مثبت و بیشترین فراوانی متعلق به آنزیمهای ژلاتیناز و پروتیاز بود .
کلیدواژه تنوع زیستی ,باکتری نمک دوست ,باکتریهای تحمل کننده نمک ,تالاب اینچه برون
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved