>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1392 - دوره:26 - شماره:2


  tick  ارزیابی سیتوژنتیکی گل محمدی (. (Rosa Damascena Millمناطق مختلف کشور - صفحه:208-220

  tick  بررسی اثر مشتقات پکتینی در القای مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du145 - صفحه:186-199

  tick  بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر Issr در ایران - صفحه:164-173

  tick  بررسی پروتیومیکی گیاهان تراریخت شده باGr-Rbp2 در مقایسه با گیاه وحشی - صفحه:154-163

  tick  تاثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium Caudatum در محیط کشت مخمر - صفحه:200-207

  tick  تکثیر، همسانه سازی و بررسی امکان بیان ژن زیرواحد فرعی آنتی ژن عامل کلونیزاسیون I (Cfae) از باکتری اشریشیاکولی انتروتوکسیژنیک (Etec) - صفحه:221-228

  tick  تهیه کریستال لوسیفراز جهش یافته گونه Lampyris Turkestanicus و بررسی اولیه‌ پراشهای حاصل از آن - صفحه:174-185

  tick  جداسازی آنزیم لیپاز از باکتری Pseudomonas Aeruginosa Hr59 حاصل از عفونتهای سوختگی و بهینه سازی محیط کشت آن با استفاده از روش Box-Behnken - صفحه:229-241
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved