>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر  
   
نویسنده شاهرخی سید سجاد ,کرمی منیژه ,کاظمی بهرام
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1392 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:200 -207
چکیده    تک یاختگان مژه دار مانند Paramecium caudatum را می توان در محیط کشت مخمر پرورش داد. در این پژوهش تاثیر دما و غنی سازی محیط کشت مخمر بر رشد و تکثیر جمعیت P. caudatum بررسی شد. رشد جمعیت P. caudatum در محیط کشت مخمر تحت دماهای مختلف (40-20 درجه سانتی گراد) و تحت غنی سازی با یونهای Ca2+ وMg2+ و اسید آمینه ال-آرژینین مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج، جمعیت این جانوران 48 ساعت پس از پاساژ در دمای 30 درجه سانتی گراد نسبت به سایر دماها افزایش قابل ملاحظه ای داشت (001/0p < ). همچنین غنی کردن محیط کشت با یونهای Ca2+ وMg2+ و به ویژه افزودن اسید آمینه ال-آرژینین در دمای بهینه موجب افزایش بیشتر جمعیت P. caudatum در این محیط نسبت به محیط کشت معمولی مخمر شد (001/0p < ). بررسی منحنی رشد این جانوران تک سلولی در محیط کشت معمولی مخمر تحت دمای بهینه نشان داد که رشد و تکثیر این جانوران تک سلولی دارای چهار مرحله است. مقایسه منحنیهای رشد محیط معمولی نسبت به محیط غنی شده، نشان دهنده رشد بیشتر سلولها در محیط غنی شده نسبت به محیط معمولی است. بر اساس یافته های حاضر محیط کشت غنی شده مخمر را تحت دمای 30 درجه سانتی گراد می توان به عنوان یک محیط کشت مصنوعی مناسب برای تکثیر و ازدیاد P. caudatum معرفی کرد.
کلیدواژه P. caudatum ,دمای بهینه ,محیط کشت مخمر ,عوامل معدنی و آلی ,منحنی رشد
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved