>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر ISSR در ایران  
   
نویسنده بیکی امیرحسین ,عباسپور ناهید ,مظفری جواد
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1392 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:164 -173
چکیده    جنس Crocus شامل تقریبا هشتاد گونه است که عمدتاً توسط گونه زراعی آن Crocus sativus شناخته می شود. تنوع ژنتیکی میان 16 نژادگان جنس فوق در ایران برای اولین بار توسط نشانگر ISSR مورد مطالعه قرار گرفت. چهارده نشانگر، در مجموع 208 قطعه قابل تشخیص و تکرار پذیر تولید کردند که تمام قطعات چند شکل بودند. قطعات ایجاد شده بر اساس وجود و عدم وجود امتیاز دهی شدند و از داده های فوق برای محاسبه ضرایب شباهت دایس، جاکارد و تطابق ساده استفاده گردید. دندروگرام مربوطه توسط نرم افزار NTSYSpc (نسخه 02/2) و بر اساس الگوریتم Complete Linkageو UPGMA ترسیم گردید. تجزیه و تحلیل خوشه ای، نژادگان را به پنج گروه اصلی تقسیم نمود. علاوه بر این، نمودارهای به دست آمده از تحلیل PCoA نیز نژادگان را به پنج گروه تفکیک می نماید. قدرت تفکیک تجمعی برابر با 134، میزان کمینه قدرت تفکیک برابر با 87/4 در آغازگر UBC872 و میزان بیشینه برابر با 5/15 در آغازگر UBC851و متوسط قدرت تفکیک برابر با 6/9 می باشد. نتایج به دست آمده سودمندی بالای نشانگر های ISSR را برای گروه بندی گونه های Crocus و تحلیل روابط زنتیکی آنها را نشان می دهد.
کلیدواژه انگشت نگاری ,تنوع ژنتیکی ,زعفران ,قدرت تفکیک ,ISSR
آدرس دانشگاه قم, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved