>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1397 - دوره:31 - شماره:1


  tick  اثر پیش تیمار 2,4d و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum L.) - صفحه:67-75

  tick  ارتباط زاویه بین دمین‌های انتهای آمینو و انتهای کربوکسی با فعالیت آنزیمی ترمولیزین و الاستاز - صفحه:114-120

  tick  ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن Fto با صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته افشاریبرولا مرینو - صفحه:46-57

  tick  ارزیابی ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی Dnaissr - صفحه:1-15

  tick  بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:16-26

  tick  بررسی ارتباط پلی مورفیسمی های تک نوکلئوتیدی ژنReelin با ناهنجاری طیف اوتیسم در کودکان مبتلای آذری در شمال غرب ایران - صفحه:76-81

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Dactylis Glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی Issr - صفحه:27-35

  tick  بررسی کالزایی و باززایی جهت ایجاد تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‏های مختلف گل محمدی Rosa Damascene. L) ) - صفحه:82-93

  tick  بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی با عصاره هیدروالکلی گیاه مامیثا (Glaucium Corniculatum Curt) - صفحه:58-66

  tick  تجمع رزمارینیک اسید و بیان ژن آنزیم تیروزین آمینوترانسفراز در گیاهچه‌های بادرنجبویه (Melissa Officinalis) تیمار شده بانانو ذره اکسید مس - صفحه:36-45

  tick  شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از سرکه سیب - صفحه:106-113

  tick  مقایسه بیان دو ژن مرجع Gapdh و Ef1α در کدو (Cucurbita Pepo L.) تحت پیش تیمار اسپرمین و تنش شوری - صفحه:94-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved