>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های dactylis glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی issr  
   
نویسنده رحمتی هوشنگ ,شیروانی هومن
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1397 - دوره : 31 - شماره : 1 - صفحه:27 -35
چکیده    علف ‌باغ (dactylis glomerata) یکی از گندمیان مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. تنوع ژنتیکی 15 اکوتیپ‌ از این گونه مرتعی با استفاده از 20 آغازگر issr مورد بررسی قرار گرفت، که از این 20 آغازگر تنها 12 عدد دارای باندهای واضح و واجد امتیازدهی بودند. آغازگرهای issr در مجموع توانستند 90 مکان را تکثیر کنند که از این تعداد 67 باند چند شکل مشاهده شد. آغازگر is5 بیشترین تعداد باند (12) و آغازگرهای is7،is12 ، is10 و is15 کمترین تعداد باند (5) را داشتند. میانگین درصد چند شکلی و محتوای اطلاعات چند شکلی (pic) به ترتیب برابر 45/75% و 33/0 بود. آغازگرهای is10 و is9 بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (pic) را داشتند. تجزیه خوشه‌ای برای اکوتیپ‌‌ها بر اساس ضریب تشابه دایس صورت گرفت که اکوتیپ‌های مورد بررسی در 4 گروه قرار گرفتند که تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین این نتایج تا حدودی با تجزیه به مختصات اصلی (pco) مطابقت داشت.
کلیدواژه تنوع ژنتیکی، نشانگر مولکولی، اکوتیپ، dactylis glumerata
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved