>
Fa   |   Ar   |   En
   Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی، فراشناختی بر آمادگی یادگیریخودراهبر دانشجویان - صفحه:39-47

  tick  بررسی امکان تبدیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان دانایی محور: تاملی بر دیدگاه کارکنان - صفحه:16-24

  tick  بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری در درس فیزیولوژی - صفحه:1-7

  tick  تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی - صفحه:1-14

  tick  تحلیلی بر شیوه های آموزش دوره پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه های داخل و خارج از کشور - صفحه:64-75

  tick  مقایسه ابعاد مختلف کمک طلبی تحصیلی دانشجویان مجازی و حضوری برحسب عوامل دموگرافیک - صفحه:48-57

  tick  نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درباره آموزش الکترونیکی - صفحه:25-31

  tick  وضعیت ارائه بازخورد به فراگیر در آموزش بالینی از دیدگاه دستیاران ارشد و دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال 1393 - صفحه:58-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved