>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1395 - دوره: - شماره:17


  tick  اثر جهت‌دهی بینایی فضایی بر دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی در سطوح مختلف دشواری تکلیف ادراکی-حرکتی - صفحه:13-26

  tick  ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی در زنان و مردان رزمی‎کار - صفحه:99-118

  tick  ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی، کاهش ارزشمندی ورزش، و میل به ادامه ورزش در ورزشکاران نوجوان - صفحه:57-70

  tick  بررسی وضعیت سرمایةروان‌شناختی بازیکنان فوتبال و رابطة علی آن با رهبری معنوی و نقش میانجی سرمایةاجتماعی - صفحه:141-160

  tick  تاثیر تمرینات هوازی همراه با موسیقی بر منتخبی از ویژگی‌های رفتاری بیماران دوقطبی - صفحه:119-128

  tick  تاثیر تواتر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب دارت - صفحه:71-82

  tick  تاثیر رنگ‌های زمینه منتخب بر عملکرد پرتاب دارت دختران قبل و بعد از بلوغ - صفحه:1-12

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به تمرین در رشتۀ هندبال: نقش واسطه‌ای لذت و خود-کارآمدی ورزشی - صفحه:27-56

  tick  مقایسة اثر دو روش تمرینی ایروبیک و پیلاتس بر تصور بدنی و اختلالات خوردن - صفحه:161-174

  tick  مقایسة فرایند اکتساب خبرگی در کشتی‌گیران مدال‌آور جهانی و کشوری - صفحه:129-140

  tick  پیش بینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی - صفحه:83-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved