>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تمرینات هوازی همراه با موسیقی بر منتخبی از ویژگی‌های رفتاری بیماران دوقطبی  
   
نویسنده جوانبختی غزاله ,واعظ موسوی محمد کاظم ,قاسمی عبداله
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 17 - صفحه:119 -128
چکیده    اختلال دوقطبی بیماری مزمنی است که موجب کاهش کیفیت زندگی بیمار می‌شود. فعالیت بدنی ریتمیک، جزو شیوه های مراقبت از بیماری‌های روانی است که اثربخشی آن، به جز در مورد این بیماران، مکرّرا سنجیده شده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات هوازی با موسیقی بر علائم بیماری، روابط اجتماعی، و بهداشت فردی بیماران دوقطبی است. تعداد 17 بیمار (9 زن و 8 مرد) دارای اختلال، از بین 160 بیمار ساکن در آسایشگاه، به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش علائم دوقطبی از آزمون اختلال دوقطبی فراکاو و برای تعیین بهداشت فردی و روابط اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. شرکت‌کنندگان به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه 1 ساعته به فعالیت بدنی با موسیقی پرداختند. برای تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری تکراری استفاده شد. نتایج حاکی از بهبود در علائم دوقطبی و بهداشت فردی و روابط اجتماعی بود که با نظریه های موجود همخوان است.
کلیدواژه تمرین هوازی ,موسیقی ,ویژگی‌ رفتاری ,بیمار دوقطبی
آدرس معلم/آموزش و پرورش, معلم/آموزش و پرورش, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استاد تمام / دانشگاه جامع امام حسین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, مربی بورسیه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی a_gh_m2003@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved